Какво представлява коучингът?

За целите на настоящия проект партньорите използват следната дефиниция при описанието на резултатите от проекта, адаптирането на похвати от коучинга при обучението на възрастни и при описанието на семинара като краен продукт.

"Коучингът е метод, който цели постигането на самореализация чрез подпомагане на процесите на учене и развитие с оглед оптимизиране на ресурсите на друг човек" (Moуън и Олгуд, 2009).

Партньорите по проекта смятат, че коучинг компетенциите представляват специфичен набор от умения, които позволяват на коуча да помогне на клиента да формулира собствени цели, да използва собствените си ресурси, да възприема нещата от друга гледна точка, да мисли креативно и да намира собствени решения за проблемите си. За разлика от менторството и съветването, коучингът не предполага даване на съвети, а насочва клиента към собствения му опит и знания. Вярваме, че тези умения са изключително важни при обучението на възрастни и могат да допринесат за личностното развитие както на обучителите, така и на обучаемите.

Български